1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V informačnom liste spoločnosti DREVODOM ORAVA s. r. o., so sídlom 56, Podbiel 027 42, IČO: 00 693 910 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) Vám poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov získaných  od dotknutej osoby podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

1.1          ZA AKÝM ÚČELOM SA SPRACÚVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Na účely tohto Zákona sa pod účelom spracúvania osobných údajov rozumie vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje spracovávať z dôvodu marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho plnenia jeho záväzkov.

1.2          KTO JE DOTKNUTOU OSOBOU?

Každá fyzická osoba,  ktorej sa osobné údaje týkajú.

1.3       KTO JE OPRÁVNENOU  OSOBOU

Oprávnenou osobou  je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa Zákona (fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru na základe pokynu zamestnávateľa).

1.4       KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za Prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky (subjekt, v mene ktorého sa spracúvajú osobné údaje, ktorý rozhoduje o spracúvaní  osobných údajov).

1.5       ČO POVAŽUJEME ZA OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

1.6       ČO ROZUMIEME POD POJMOM „SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV“?

 Vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi sa podľa prvej vety rozumie:

poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,

sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,

zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky,

 likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,

blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom.

      KTO ZODPOVEDÁ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

DREVODOM ORAVA  s. r. o.

So sídlom 56

Podbiel 027 42

IČO: 00 693 910

Web:     https://drevodom.sk/

e- mail: drevodom@drevodom.sk

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžete obrátiť na oprávnenú osobu: Vladimíra Kríža, e- mailom: drevodom@drevodom.sk, prípadne na sídlo prevádzkovateľa DREVODOM ORAVA s. r. o., 56, Podbiel 027 42.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PREDMETOM SPRACOVANIA?

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nám priamo poskytnuté od dotknutej osoby, a to :

osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára "Mám záujem“, "Chcem si nezáväzne rezervovať" osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávky

kontaktné údaje (e- mailová adresa, telefónne číslo)

Predmetom spracovania v nevyhnutnom rozsahu môžu byť aj informácie, ktoré sú voľne dostupné z verejných registrov, prípadne iných dostupných zdrojov.

SPRÁVNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za správnosť a aktuálnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Osobný údaj považuje prevádzkovateľ za správny, kým sa nepreukáže opak.

UCHOVÁVANIE A LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov musí byť v súlade s ich účelom spracúvania. Po splnení účelu spracúvania, resp.  uplynutí stanovenej doby uchovávania, musí byť zabezpečená bezodkladná likvidácia osobných údajov.

Prevádzkovateľ ručí za  bezodkladnú likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania pominul (napr. odpisy a kópie dokumentov s osobnými údajmi, osobné údaje nachádzajúce sa na pracovných staniciach, v domovských adresároch, v elektronickej pošte, atď.).

Osobné údaje sa nezlikvidujú iba v nasledovných prípadoch:

ak osobitný zákon ustanovuje lehotu spracúvania, ktorá neumožňuje osobné údaje zlikvidovať,

ak sú osobné údaje v predarchívnej starostlivosti alebo sú súčasťou archívnych dokumentov.

OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

6.1       AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJE DOTKNUTÁ OSOBA?

Dotknutá osoba má právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 Zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 Zákona.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Rovnako nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so Zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

SÚBORY COOKIE

Návštevou internetovej stránky prevádzkovateľa, ste uzrozumení, že využíva technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Uvedené súbory nikam neodosiela, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie  neslúžia na zhromažďovanie Vašich osobných údajov, avšak bez týchto súborov nedokáže prevádzkovateľ zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. Prevádzkovateľ plne rešpektuje, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

8.1.      PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.